ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ =Biological Journal of Armenia

Items where Subject is "Agriculture > Forestry"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 179.

Саядян, О. Я. and Арутюнян, Н. А. and Варданян, Е. А. and Аветисян, Г. Д. (2020) Применение ландшафтного планирования для разграничения Иджеванского государственного заказника в лесных ландшафтах Тавушского региона Армении. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 72 (4). pp. 6-11. ISSN 0366-5119

Бондарев, А. И. and Саядян, О. Я. (2019) Задачи и перспективы развития инвентаризации лесов Армении. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 71 (1). pp. 28-38. ISSN 0366-5119

Бондарев, А. И. and Саядян, О. Я. (2018) Современные тенденции развития учета лесов на постсоветском пространстве. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 70 (4). pp. 12-24. ISSN 0366-5119

Khechoyan, M. S. (2018) Forest degradation and its expression in the territory of Republic of Armenia. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 70 (3). pp. 97-101. ISSN 0366-5119

Խալաթյան, Ա. Ա. and Սայադյան, Հ. Յ. and Քալաշյան, Մ. Յ. (2018) ”Հանքավանի ջրաբանական” պետական արգելավայրի աշխարհագրական տարածումը, ծառաթփատեսակային կազմը և պահպանության հիմնախնդիրները. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 70 (2). pp. 44-47. ISSN 0366-5119

Sayadyan, H. Y. and Avetisyan, G. D. and Vardanian, E. A. (2017) Issues related to the improvement of forest landscape management in Tavush region. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 69 (4). pp. 108-111. ISSN 0366-5119

Բոշյան , Տ. Վ. (2017) Գավառագետ և Ձկնագետ գետերի մակրոանողնաշարների համակեցության սեզոնային զարգացման առանձնահատկությունները և ջրի որակը. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 69 (4). pp. 63-67. ISSN 0366-5119

Պետրոսյան, Ա. Ա. and Սահակյան, Վ. Ս. (2017) Դենդրոխրոնոլոգիական մեթոդների կիրառումը դատական փորձաքննության մեջ. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 69 (4). pp. 68-73. ISSN 0366-5119

Հովսեփյան, Ա. Հ. and Մայրապետյան, Խ. Ս. and Պողոսյան, Գ. Յ. and Էլոյան, Ս. Ա. and Եղիազարյան, Ա. Ս. (2016) Դիլիջանի անտառների վերականգնումը հիդրոպոնիկ տնկիների միջոցով՝ պոլիմերի կիրառմամբ. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 68 (4). pp. 105-107. ISSN 0366-5119

Давтян, В. А. and Казарян, В. В. and Григорян, А. А. (2012) Особенности водного режима дуба крупнопыльникового в зависимости от высоты произрастания и порослевой нагрузки. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 64 (4). pp. 71-75. ISSN 0366-5119

Վարդանյան, Ժ. Հ. and Խաչիկյան, Ա. Ա. (2012) Ռելիկտային ծառերն ու թփերը և դրանց դերը Հայաստանի դենդրոֆլորայի ձևավորման ու զարգացման գործընթացում. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 64 (4). pp. 16-21. ISSN 0366-5119

Մկրտչյան, Ա. Լ. and Ոսկանյան, Վ. Ե. and Բադալյան, Վ. Լ. (2012) "Որդան կարմիր" արգելավայրի արդի վիճակը. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 64 (2). pp. 94-98. ISSN 0366-5119

Ղուլիջանյան, Հ. Ա. (2011) Սերմնային վերականգման առանձնահատկությունները զանգվածաբար հատված Արևելյան հաճարենու ծառուտներում. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 63 (2). pp. 48-51. ISSN 0366-5119

Варданян, Ж. А. and Кулиджанян, Г. А. (2011) Изменение микроклиматических условий в связи с сукцессионными изменениями древостоев бука восточного в Северной Армении. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 63 (4). pp. 6-11. ISSN 0366-5119

Давтян, В. А. and Саркисян, К. Ш. (2011) Формирование листовой поверхности и водный режим древесных в зеленом кольце г. Еревана в зависимости от возраста пня и регулирования числа порослей. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 63 (3). pp. 80-85. ISSN 0366-5119

Բադալյան, Վ. Լ. (2010) Հատապտղային կենու սերմերի ֆիզիկատեխնոլոգիական հատկությունները Հայաստանի տարբեր անտառային շրջաններում. Հայաստանի կենսաբանական հանդես , 62 (4). pp. 94-96. ISSN 0366-5119

Ոսկանյան, Վ. Ե. and Սարգսյան, Գ. Պ. and Հարությունյան, Ա. Ս. and Բադալյան, Վ. Լ. (2010) «ՋՐՎԵԺ» անտառպարկի ներմուծված ծառաթփատեսակների տաքսոնոմիական կազմը. Հայաստանի կենսաբանական հանդես , 62 (3). pp. 20-24. ISSN 0366-5119

Մացակյան, Վ. Գ. (2010) ՀՀ Լոռու մարզի Գուգարքի տարածաշրջանի անտառի վերին գոտու հիմնական համակեցությունները և դրանց փոխհարաբերությունը. Հայաստանի կենսաբանական հանդես , 62 (2). pp. 24-29. ISSN 0366-5119

Վարդանյան, Ժ. Հ. and Մացակյան, Վ. Գ. (2009) ՀՀ Լոռու մարզի Գուգարքի տարածաշրջանի անտառի վերին գոտու փոփոխության դինամիկան վերջին 50 տարում. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 61 (3). pp. 16-22. ISSN 0366-5119

Казарян, В. В. and Давтян, В. А. and Амирбекян, А. Н. (2008) О метаболизме корней древесных остаточных лесов Севанского бассейна. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 60 (1-2). pp. 82-85. ISSN 0366-5119

Мовсесян, Г. Г. and Давтян, В. А. and Хуршудян, А. П. (2008) Физиологическая активность листьев и продуктивность быстрорастущих гибридных тополей в условиях Армении: Ереван. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 60 (1-2). pp. 76-81. ISSN 0366-5119

Григорян, Р. А. (2007) Реконструкция малоценных древостоев. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 59 (3-4). pp. 184-187. ISSN 0366-5119

Давтян, В. А. and Казарян, В. В. and Симонян, Р. К. (2007) Углеводно-азотный обмен древесных в остаточных лесах Севанского бассейна. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 59 (3-4). pp. 169-172. ISSN 0366-5119

Մարտիրոսյան, Վ. Ս. (2007) Սևանի ավազանի մնացորդային անտառների տաքսացիոն նկարագրությունը (Արեգունի լեռնաշխթայի և Արտանիշի արգելոցի օրինակով). Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 59 (3-4). pp. 173-178. ISSN 0366-5119

Վարդանյան, Ժ. Հ. and Պետրոսյան, Ռ. Ս. and Վարդանյան, Տ. Ժ. (2006) Հայաստանի անտառային պաշարների պահպանության և կառավարման կատարելագործման մեխանիզմները. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 58 (3-4). pp. 255-263. ISSN 0366-5119

Мовсесян, Г. Г. and Чарчоглян, А. А. and Хуршудян, П. А. (2002) Рост американских гибридных сортов тополя на солончаках Араратской долины. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 54 (1-2). pp. 110-114. ISSN 0366-5119

Казарян, В. О. and Хачатрян, Р. Ф. (2001) Влияние обрезки на водный режим некоторых древесных растений. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 53 (1-2). pp. 98-101. ISSN 0366-5119

Саркисян, К. Ш. (2001) Влияние порослевой нагрузки на развитие листовой поверхности и на водный режим срубленных деревьев в условиях зеленого кольца г. Еревана. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 53 (1-2). pp. 102-106. ISSN 0366-5119

Гукасян, Э. Х. (1990) Воспроизводство массовых видов двухстворчатых моллюсков озера Севан. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 43 (10-11). pp. 950-952. ISSN 0366-5119

Ревазян, Р. Г. and Айрапетян, Э. А. (1990) К вопросу о круговороте химических элементов в лесах Дилижанского заповедника. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 43 (7). pp. 565-569. ISSN 0366-5119

Тер-Газарян, К. А. and Шарбатян, М. И. (1990) О естественном возобновлении в дубравах Дилижанского госзаповедника. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 43 (7). pp. 605-608. ISSN 0366-5119

Овсепян, А. А. (1989) Выращивание посадочного материала туи восточной (Biota orientalis L.) в условиях беспочвенной культуры. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 42 (3). pp. 234-236. ISSN 0366-5119

Абрамян, А. Г. and Хачатрян, Л. А. (1989) Садовая форма ивы мацуданской для зеленого строительства (Salix matsudana). Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 42 (3). pp. 236-237. ISSN 0366-5119

Тер-Газарян, К. А. and Петросян, Р. С. (1988) О видовом составе травяно-кустарничкового покрова в буковых лесах Армении. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении ՀՍՍՀ ԳԱ, 41 (10). p. 871. ISSN 0366-5119

Петросян, Р. С. (1988) О массе лесной подстилки в различных типах буковых лесов Армении. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении ՀՍՍՀ ԳԱ, 41 (10). p. 872. ISSN 0366-5119

Петросян, Р. С. (1988) Видовой состав и продуктивность травяного покрова в буковых лесах Армении. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении ՀՍՍՀ ԳԱ, 41 (9). p. 801. ISSN 0366-5119

Тер-Газарян, К. А. and Петросян, Р. С. (1988) Семенное возобновление бука в лесах Армении. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении ՀՍՍՀ ԳԱ, 41 (9). pp. 766-770. ISSN 0366-5119

Думикян, А. Д. (1985) Влияние высотного фактора на рост лесных культур в бассейне реки Агстев. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении ՀՍՍՀ ԳԱ, 38 (9). p. 828. ISSN 0366-5119

Хуршудян, П. А. and Пахлеванян, А. М. (1985) Влияние густоты насаждений на продуктивность тополя канадского. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении ՀՍՍՀ ԳԱ, 38 (3). pp. 191-195. ISSN 0366-5119

Мурадян, В. М. and Бусатян, К. С. (1984) Порослевое восстановление древовидных можжевельников в Армении. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении ՀՍՍՀ ԳԱ, 37 (10). pp. 868-872. ISSN 0366-5119

Шароев, Э. А. and Баграмян, А. Н. (1984) Ферментативная активность освоеннных под лесокультуры обнаженных почвогрунтов озера Севан. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении ՀՍՍՀ ԳԱ, 37 (7). pp. 560-564. ISSN 0366-5119

Мовсесян, Г. Г. (1984) Влияние лесонасаждений на мощность корней травянистых растений. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении ՀՍՍՀ ԳԱ, 37 (6). pp. 454-459. ISSN 0366-5119

Ноздрачев, В. Я. (1984) Окраска черешка и центральной жилки листа как признак быстроты роста у дуба в раннем возрасте в условиях Армении. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении ՀՍՍՀ ԳԱ, 37 (6). pp. 511-513. ISSN 0366-5119

Тарасова, Ж. Г. and Думикян, А. Д. (1984) Микоризообразование и продуктивность сосны кавказской в зависимости от высоты над уровнем моря. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении ՀՍՍՀ ԳԱ, 37 (4). pp. 275-281. ISSN 0366-5119

Ревазян, Р. Г. and Бабаян, Э. Г. and Халифян, М. А. (1983) Характеристика химического состава стоковых вод с деревьев в лесах Дилижанского заповедника. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении ՀՍՍՀ ԳԱ, 36 (3). pp. 219-222. ISSN 0366-5119

Тер-Газарян, К. А. (1982) Рост букового молодняка в бучинах Армении. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении ՀՍՍՀ ԳԱ, 35 (3). pp. 231-233. ISSN 0366-5119

Кулиджанян, А. А. (1982) Фитопродуктивность дубовых насаждений различной густоты. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении ՀՍՍՀ ԳԱ, 35 (3). p. 237. ISSN 0366-5119

Ноздрачев, В. Я. and Антинян, А. А. and Ноздрачева, А. Г. (1981) Влияние массы желудей на рост дуба восточного в раннем возрасте в Армении. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении ՀՍՍՀ ԳԱ, 34 (9). pp. 912-918. ISSN 0366-5119

Авакян, Г. С. and Кулиджанян, А. А. (1981) Изменения травяного покрова ясеневых насаждений в зависимости от их возраста и густоты. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении ՀՍՍՀ ԳԱ, 34 (9). pp. 942-947. ISSN 0366-5119

Ревазян, Р. Г. (1981) Характеристика химического состава подстилки в сосновом лесу Севанского бассейна. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении ՀՍՍՀ ԳԱ, 34 (9). pp. 919-923. ISSN 0366-5119

Варданян, Ж. А. (1981) Вертикальные пределы распространения лесов в Вайке. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении ՀՍՍՀ ԳԱ, 34 (7). pp. 741-745. ISSN 0366-5119

Хуршудян, П. А. and Аветисян, Е. А. (1981) Годичная динамика роста активных корней у березы Литвинова и липы кавказской. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении ՀՍՍՀ ԳԱ, 34 (6). pp. 567-576. ISSN 0366-5119

Аладжян, М. С. and Шалджян, М. А. (1981) Влияние лесных насаждений на улучшение водно-физических свойств эродированных почв. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении ՀՍՍՀ ԳԱ, 34 (4). pp. 396-401. ISSN 0366-5119

Авакян, Г. С. and Кулиджанян, А. А. (1981) О фитопродуктивности ясеневых насаждений различной густоты. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении ՀՍՍՀ ԳԱ, 34 (2). p. 213. ISSN 0366-5119

Баграмян, А. Н. (1981) Ферментативная активность горных бурых лесных почв в процессе их олуговения. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении ՀՍՍՀ ԳԱ, 34 (2). pp. 188-192. ISSN 0366-5119

Григорян, А. А. and Варданян, Ж. А. (1980) Новые материалы по дендрофлоре Вайка. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении ՀՍՍՀ ԳԱ, 33 (9). pp. 1007-1008. ISSN 0366-5119

Оганян, С. А. (1980) Популяционная изменчивость размеров однолетних сеянцев бука восточного в Северной Армении. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении ՀՍՍՀ ԳԱ, 33 (9). pp. 1013-1014. ISSN 0366-5119

Синицына, Л. П. and Острогская, Н. А. and Бирюкова, А. П. and Новикова, Л. К. (1980) Метод биологической оценки препарата БИП. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении ՀՍՍՀ ԳԱ, 33 (4). pp. 379-384. ISSN 0366-5119

Давтян, В. А. and Казарян, В. В. (1980) Годовая динамика содержания различных форм хлорофилла у листопадных хвойных пород. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении ՀՍՍՀ ԳԱ, 33 (1). pp. 82-86. ISSN 0366-5119

Картелев, В. Г. (1980) Особенности роста корневой системы ореха грецкого. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении ՀՍՍՀ ԳԱ, 33 (1). pp. 78-81. ISSN 0366-5119

Авакян, К. Г. (1978) Географические элементы микофлоры лесов Цахкуняцкого хребта Армянской ССР. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении ՀՍՍՀ ԳԱ, 31 (10). pp. 1107-1110. ISSN 0366-5119

Тер-Газарян, К. А. (1978) О продуктивности букового подроста в бучинах Армении. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении ՀՍՍՀ ԳԱ, 31 (10). pp. 1111-1114. ISSN 0366-5119

Акрамовская, Э. Г. (1978) Полужесткокрылые лесов южной Армении. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении ՀՍՍՀ ԳԱ, 31 (9). pp. 998-999. ISSN 0366-5119

Акрамовская, Э. Г. (1977) Полужесткокрылые насекомые лесов Северной Армении. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении ՀՍՍՀ ԳԱ, 30 (12). pp. 84-85. ISSN 0366-5119

Никитин, С. А. and Вакуров, А. Д. (1976) В. О. Казарян, Л. В. Арутюнян, П. А. Хуршудян, А. А. Григорян, А. М. Барсегян. «Научные основы облесения и озеленения Армянской ССР». Изд-во АН Армянской ССР, Ереван, 1974. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении ՀՍՍՀ ԳԱ, 29 (7). pp. 103-104. ISSN 0366-5119

Абрамян, Дж. Г. and Пирузян, С. А. (1976) Микофлора почв различных лесных ассоциаций в Армении. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении ՀՍՍՀ ԳԱ, 29 (6). pp. 18-21. ISSN 0366-5119

Маргарян, Б. С. (1976) О некоторых структурных особенностях травяного покрова широколиственных лесов Дилижанского госзаповедника. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении ՀՍՍՀ ԳԱ, 29 (6). pp. 13-17. ISSN 0366-5119

Казарян, В. О. and Хуршудян, П. А. and Арутюнян, Л. В. (1976) Результаты пятилетних исследований по облесению и озеленению Армянской ССР. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении ՀՍՍՀ ԳԱ, 29 (2). pp. 3-14. ISSN 0366-5119

Ноздрачев, В. Я. (1975) Влияние минеральных удобрений на рост дуба грузинского и содержание азота и зольных элементов в листьях и корнях его. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении ՀՍՍՀ ԳԱ, 28 (12). p. 66. ISSN 0366-5119

Գաբրիելյան, Վ. Հ. (1975) Խոնավության և հողային պայմանների ազդեցությունը ծառատեսակների վերգետնյա, ստորգետնյա աճերի ու նրանց փոխհարաբերության վրա. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении ՀՍՍՀ ԳԱ, 28 (12). pp. 55-60. ISSN 0366-5119

Туманян, С. А. (1975) Сравнительно-анатомическое исследование древесины двух кавказских берез (Betula megrelica Sosn., B. raddeana Trautv.). Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении ՀՍՍՀ ԳԱ, 28 (10). pp. 60-70. ISSN 0366-5119

Манакян, В. А. (1975) Листостебельные мхи лесов Мегри. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении ՀՍՍՀ ԳԱ, 28 (9). pp. 70-76. ISSN 0366-5119

Հարությունյան, Լ. Վ. and Խաչատրյան, Լ. Ա. (1975) Ծառաթփային բույսերի պարտիզային ձևերը Հայկական ՍՍՀ-ի պայմաններում. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении ՀՍՍՀ ԳԱ, 28 (8). pp. 7-10. ISSN 0366-5119

Паланджян, В. А. and Пинаджян, Т. В. (1974) Поперечный прирост граба кавказского в связи с типами леса. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении ՀՍՍՀ ԳԱ, 27 (9). pp. 104-109. ISSN 0366-5119

Тумаджанов, И. И. and Туманян, М. Р. (1973) Новые данные к истории лесной растительности Масринской равнины в голоцене. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении ՀՍՍՀ ԳԱ, 26 (12). pp. 24-28. ISSN 0366-5119

Авакян, К. Г. (1973) Новые материалы по микофлоре дубовых и дубово-грабовых лесов Цахкуняцкого хребта. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении ՀՍՍՀ ԳԱ, 26 (12). pp. 82-86. ISSN 0366-5119

Барсегян, А. М. and Авакян, Г. С. (1973) Взаимоотношение подроста и травяной растительности в надземной сфере. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении ՀՍՍՀ ԳԱ, 26 (10). pp. 28-36. ISSN 0366-5119

Саркисян, Р. А. (1973) Роль паразитов в динамике численности златогузки в лесах Зангезура. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении ՀՍՍՀ ԳԱ, 26 (6). pp. 109-110. ISSN 0366-5119

Григорян, Г. Б. (1972) Содержание и распределение микроэлементов в растениях лесного пояса северного склона Базумского хребта. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 25 (10). pp. 112-113. ISSN 0366-5119

Хуршудян, П. А. and Давтян, В. А. (1972) Зависимость роста и интенсивности фотосинтеза от корнеобеспеченности у древесных пород, произрастающих на обнаженных почвогрунтах оз. Севан. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 25 (8). pp. 19-22. ISSN 0366-5119

Григорян, Р. А. (1972) О некоторых причинах отсутствия естественного семенного возобновления дуба в лесах северной Армении. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 25 (4). pp. 72-78. ISSN 0366-5119

Хуршудян, П. А. and Марджанян, Ф. С. (1972) Леса и лесной фонд Армянской ССР. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 25 (2). pp. 69-74. ISSN 0366-5119

Գաբրիելյան, Վ. Հ. and Շատվորյան, Մ. Պ. (1972) Հրազդանի անտառտնտեսության պայմաններում սոճու բնական վերականգման մասին. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 25 (1). pp. 54-59. ISSN 0366-5119

Хуршудян, П. А. and Папикян, Н. А. and Гезалян, М. Г. (1971) Влияние рубок ухода на водный режим главных лесообразующих пород севанского побережья. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 24 (10). pp. 34-37. ISSN 0366-5119

Тетеревникова-Бабаян, Д. Н. (1971) Н. А. Черемисинов, С. Ф. Негруцкий, И. И. Лешковцева. Грибы и грибные болезни деревьев и кустарников (Справочное пособие для определения грибов по растениям-хозяевам). Издательство «Лесная промышленность», Москва, 390стр., с илл., тир. 8100 экз., 1970, цена 1 р. 61 коп. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 24 (9). pp. 96-98. ISSN 0366-5119

Маркарян, Б. С. (1971) О флористическом составе и насыщенности травяного покрова основных типов широколиственных лесов Дилижанского госзаповедника. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 24 (9). pp. 67-75. ISSN 0366-5119

Григорян, А. А. and Азарян, В. А. and Тарасова, Ж. Г. (1971) Сравнительное изучение динамики роста некоторых древесных пород в Ереване и Севане. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 24 (8). pp. 61-69. ISSN 0366-5119

Тарасова, Ж. Г. and Хуршудян, П. А. (1971) Влияние агротехнических приемов на микоризность сосны, произрастающей на севанских почвогрунтах. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 24 (7). pp. 26-32. ISSN 0366-5119

Айрапетян, Ф. П. (1971) Осенние фитофенологические явления на юго-восточном склоне горы Арагац. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 24 (3). pp. 116-117. ISSN 0366-5119

Хуршудян, П. А. and Арутюнян, Л. В. and Шароев, А. А. (1971) Сравнительный анализ фенологии некоторых древесных пород, произрастающих в условиях Еревана и Цовинара (Севанский бассейн). Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 24 (1). pp. 31-39. ISSN 0366-5119

Գրիգորյան, Ռ. Ա. (1971) Հայաստանի հաճարենու ծառուտների տարիքային կառուցվածքը. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 24 (1). pp. 105-107. ISSN 0366-5119

Мулкиджанян, Я. И. (1970) Н. Н. Кецховели «Барбарисы Грузии». Изд. АН ССР «Мецниереба». Тбилиси, 1970: 1-82. Тираж 1000. Цена 1 р. 12 к. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 23 (12). pp. 90-91. ISSN 0366-5119

Марджанян, Ф. С. (1970) О состоянии лесов восточного дуба в Армении и пути их улучшения. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 23 (9). pp. 75-84. ISSN 0366-5119

Хуршудян, П. А. (1970) Корневая недостаточность как основная причина преждевременного усыхания ивовых и тополевых насаждений севанских почвогрунтов. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 23 (7). pp. 54-61. ISSN 0366-5119

Паланджян, В. А. and Абрамян, Б. М. and Хачатрян, С. Е. (1970) Количественные изменения элементов луба у древесных в зависимости от мощности кроны и их возраста. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 23 (6). pp. 35-42. ISSN 0366-5119

Дильдарян, Б. И. (1969) Материалы к бриофлоре лесов северо-восточной Армении. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 22 (9). pp. 54-61. ISSN 0366-5119

Казарян, В. О. and Давтян, В. А. and Шагинян, А. К. (1969) О влиянии агро- и фитотехнических приемов на фотосинтез сосны обыкновенной, произрастающей на севанских почвогрунтах. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 22 (9). pp. 3-7. ISSN 0366-5119

Папикян, Н. А. (1969) Сезонная ритмика показателей водного режима лесокультур Мартунинского побережья озера Севан. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 22 (6). pp. 64-69. ISSN 0366-5119

Маргарян, Б. С. (1969) Коэффициент встречаемости видов в травяном покрове некоторых типов леса Дилижанского госзаповедника в весенний период. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 22 (5). pp. 110-111. ISSN 0366-5119

Маргарян, Б. С. (1969) О ботанических исследованиях дилижанских лесов. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 22 (4). pp. 90-96. ISSN 0366-5119

Габриэлян, Э. Ц. (1969) Два новых вида рябины (Sorbus L.) с Армянского нагорья. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 22 (2). pp. 39-46. ISSN 0366-5119

Шароев, А. А. (1969) Рост тополей на обнаженных донных грунтах озера Севан. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 22 (2). pp. 111-112. ISSN 0366-5119

Филимонова, В. Д. and Чернавская, М. М. (1968) Интенсивность солнечной радиации в парковых насаждениях города Еревана. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 21 (10). pp. 68-71. ISSN 0366-5119

Григорян, Р. А. (1968) Состояние естественного возобновления в связи с рубками в различных типах буковых лесов Армении. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 21 (3). pp. 72-77. ISSN 0366-5119

Арутюнян, Л. В. and Бозоян, А. А. (1968) Сравнительный анализ фенологии некоторых древесных пород в условиях Еревана и Бюракана. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 21 (1). pp. 72-84. ISSN 0366-5119

Чубарян, Т. Г. (1967) Международный симпозиум по биологии древесных в Нитре. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 20 (12). pp. 82-84. ISSN 0366-5119

Папикян, Н. А. (1967) Транспирация вяза и ясеня в условиях Норадузского и Мартунинского побережий озера Севан. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 20 (9). pp. 75-79. ISSN 0366-5119

Хуршудян, П. А. and Шароев, А. А. (1967) О естественном возобновлении сосны обыкновенной на грунтах, вышедших из-под вод озера Севан. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 20 (6). pp. 59-68. ISSN 0366-5119

Папикян, Н. А. (1967) Дневная динамика водного режима ив и тополей, произрастающих на Севанских почвогрунтах. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении, 20 (4). pp. 79-87. ISSN 0366-5119

Авакян, К. Г. (1966) Материалы к микофлоре лесов Цахкуняцких гор. Biological Journal of Armenia Հայաստանի կենսաբանական հանդես Биологический журнал Армении , 19 (11). pp. 90-96. ISSN 0366-5119

Հարությունյան, Գ. Ա. (1966) Երևան քաղաքի դեկորատիվ տնկարկների մի քանի վնասատու թիթեռներ. Biological Journal of Armenia Հայաստանի կենսաբանական հանդես Биологический журнал Армении , 19 (1). pp. 96-106. ISSN 0366-5119

Григорян, Р. А. (1965) О естественных рощах и лесокультурах грецкого ореха в Шамшадинском районе. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր բիոլոգիական գիտությունների , 18 (9). pp. 59-66.

Гамбарян, Павел (1965) Таксономический анализ рода Pinus L. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր բիոլոգիական գիտությունների , 18 (8). pp. 75-81.

Арутюнян, Л. В. (1965) Осенняя окраска листьев зеленых насаждений Еревана. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր բիոլոգիական գիտությունների , 18 (6). pp. 62-68.

Хуршудян, П. А. and Степанян, М. А. (1965) Опыт культивирования сосны на обнаженных донных грунтах озера Севан. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր բիոլոգիական գիտությունների , 18 (4). pp. 44-57.

Григорян, Р. А. (1965) Сосна кавказская в лесах Шамшадина. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր բիոլոգիական գիտությունների , 18 (3). pp. 81-86.

Абрамян, А. Г. (1964) Таблица для определения видов тополя, произрастающих в Армянской ССР. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր բիոլոգիական գիտությունների , 17 (6). pp. 81-84.

Դունիամալյան, Մ. Ս. (1964) Հայաստանի անտառային հողերի հումուսի խմբային և ֆրակցիոն կազմը. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր բիոլոգիական գիտությունների , 17 (3). pp. 25-34.

Тетеревникова-Бабаян, Д. Н. and Хримлян, И. А. and Таслахчян, М. Г. (1964) О некоторых грибных заболеваниях древесно-кустарниковых пород и декоративных растений в Армянской ССР. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր բիոլոգիական գիտությունների , 17 (2). pp. 11-20.

Мартиросян, С. Н. (1963) О некоторых новых для Армянской ССР видах грибов из рода Tyromyces Karst. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր բիոլոգիական գիտությունների , 16 (12). pp. 65-74.

Абрамян, А. Г. (1963) Ход роста и продуктивность видов тополей, произрастающих в Армянской ССР, и перспективы их массового выращивания. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր բիոլոգիական գիտությունների , 16 (11). pp. 13-26.

Ахинян, Г. М. (1963) Действие гиббереллина на прорастание семян и прирост деревьев, кустарников сухих склонов Армении. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր բիոլոգիական գիտությունների , 16 (8). pp. 91-98.

Арутюнян, Л. В. and Азатян, В. А. (1963) Сравнительная фенология деревьев и кустарников в условиях Еревана и Севана. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր բիոլոգիական գիտությունների , 16 (8). pp. 99-112.

Фортунатов, И. К. (1963) С. М. Марукян-"Леса агрономического значения и хозяйство в них". ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր բիոլոգիական գիտությունների , 16 (7). pp. 99-100.

Фортунатов, И. К. (1963) А. М. Мушегян."Деревья и кустарники Казахстана, дикорастущие и интродуцированные". т. I. Алма-Ата, 363 стр., 1962 г. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր բիոլոգիական գիտությունների , 16 (6). pp. 99-100.

Лавчян, Э. К. and Кеворкова, Л. В. (1963) Некоторые данные о влиянии гиббереллина на однолетние сеянцы древесных растений. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր բիոլոգիական գիտությունների , 16 (6). pp. 75-80.

Գրիգորյան, Ա. Ա. (1963) Բուսաբանական այգիների հեռավորարևելյան արշավախմբի և Պրիմորսկի երկրամասի անտառների մասին. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր բիոլոգիական գիտությունների , 16 (6). pp. 81-90.

Абрамян, Р. А. and Герич, И. Ф. (1963) Декоративные деревья и кустарники Дилижана. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր բիոլոգիական գիտությունների , 16 (5). pp. 49-58.

Мулкиджанян, Я. И. (1962) "Деревья и кустарники СССР" т. I-VI, под редакцией проф. С. Я. Соколова, изд. Академии наук СССР, Москва-Ленинград, 1949-1962 гг. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր բիոլոգիական գիտությունների , 15 (12). pp. 93-96.

Цатурян, Г. М. (1962) А. О. Мкртчян "Питомники декоративных деревьев и кустарников", изд. АН АрмССР, 1962 год. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր բիոլոգիական գիտությունների , 15 (11). pp. 95-98.

Каплуновский, П. С. (1962) К вопросу о возобновлении в папоротниковой бучине. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր բիոլոգիական գիտությունների , 15 (11). pp. 27-30.

Папикян, Н. А. (1962) О связи пожелтения хвои у сосны обыкновенной с показателями водного режима в Ереванском ботаническом саду. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր բիոլոգիական գիտությունների , 15 (11). pp. 39-42.

Хуршудян, П. А. (1962) Об основных технических свойствах древесины платана из Цавской рощи. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր բիոլոգիական գիտությունների , 15 (11). pp. 31-38.

Чубарян, Т. Г. and Кеворкова, Л. В. (1962) Сезонное изменение окраски хвои в роде Pinus и динамика ее пигментного состава. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր բիոլոգիական գիտությունների , 15 (10). pp. 75-90.

Казарян, В. О. and Хуршудян, П. А. (1962) О факторах, определяющих направление роста и смены корней у древесных. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր բիոլոգիական գիտությունների , 15 (9). pp. 9-20.

Арутюнян, Е. С. (1962) Материалы к микофлоре дуба Армянской ССР. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր բիոլոգիական գիտությունների , 15 (2). pp. 71-80.

Мамиконян, М. В. (1962) К исследованию влияния ложного ядра на ход роста бука. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր բիոլոգիական գիտությունների , 15 (1). pp. 69-76.

Матинян, А. Б. (1962) Северо-американские древесные экзоты, дичающие на Батумском побережье. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր բիոլոգիական գիտությունների , 15 (1). pp. 87-90.

Мулкиджанян, Я. И. (1961) Еще об одном реликтовом островке флоры Малого Кавказа. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր բիոլոգիական գիտությունների , 14 (3). pp. 71-76.

Абрамян, А. Г. (1961) К вопросу об оценке естественного возобновления в горных лесах. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր բիոլոգիական գիտությունների , 14 (4). pp. 67-72.

Паланджян, В. А. and Тер-Абраамян, Б. М. (1961) Ксероморфность водопроводящей системы различных ярусов ствола некоторых древесных пород. ՀՍՍՌ ԳԱ. Տեղեկագիր բիոլոգիական գիտությունների , 14 (2). pp. 37-44.

Абрамян, Р. А. (1961) Леса гюнейского берега бассейна озера Севан. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր բիոլոգիական գիտությունների , 14 (6). pp. 39-50.

Осипян, Л. Л. (1961) Материалы к микофлоре обнаженных грунтов озера Севан. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր բիոլոգիական գիտությունների , 14 (7). pp. 89-96.

Папикян, Н. А. (1961) Скорость водоотдачи изолированными листьями древесных пород, произрастающих в различных экологических условиях. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր բիոլոգիական գիտությունների , 14 (1). pp. 49-56.

Арзуманян, Г. А. and Хуршудян, П. А. (1961) Физико-механические свойства древесины тисса, груши и березы, произрастающих в Армении. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր բիոլոգիական գիտությունների , 14 (5). pp. 31-40.

Абовян, К. К. (1959) Виды и сорта лоха в Армянской ССР. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր բիոլոգիական և գյուղատնտեսական գիտությունների, 12 (5). pp. 77-84.

Хуршудян, П. А. (1959) Физико-механические свойства древесины двух видов древовидных можжевельников, произрастающих в Армении. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր բիոլոգիական և գյուղատնտեսական գիտությունների, 12 (5). pp. 65-76.

Абрамян, А. Г. and Папикян, Н. А. (1959) О некоторых особенностях грабинниковых лесов Северной Армении. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր բիոլոգիական և գյուղատնտեսական գիտությունների, 12 (4). pp. 27-34.

Махатадзе, Л. Б. (1958) О лесовозобновлении при интенсивных рубках в лесах Армении. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր բիոլոգիական և գյուղատնտեսական գիտությունների, 11 (8). pp. 27-38.

Абрамян, А. (1957) К вопросу о восстановлении и реконструкции лесов верхнего горного пояса Северной Армении. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր բիոլոգիական և գյուղատնտեսական գիտությունների, 10 (9). pp. 13-24.

Махатадзе, Л. Б. and Хуршудян, П. А. and Азарян, В. А. (1957) К вопросу облесения освобожденных грунтов озера Севан. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր բիոլոգիական և գյուղատնտեսական գիտությունների, 10 (5). pp. 31-40.

Дуниамалян, М. С. (1957) К характеристике перегнойно-карбонатных лесных почв под тиссом в Дилижанском районе. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր բիոլոգիական և գյուղատնտեսական գիտությունների, 10 (3). pp. 43-50.

Татишвили, Е. М. (1957) Связь между физико-математическими свойствами и особенностями анатомического строения древесины. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր բիոլոգիական և գյուղատնտեսական գիտությունների, 10 (3). pp. 85-88.

Абрамян, А. Г. (1956) Динамика и взаимоотношения основных растительных группировок верхнего предела лесов Северной Армении. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր բիոլոգիական և գյուղատնտեսական գիտությունների, 9 (9). pp. 85-94.

Այունց, Ժ. Ա. (1955) Ամորֆայի նշանակութունը Երևանի անտառային տնկարկներում. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր բիոլոգիական և գյուղատնտեսական գիտությունների, 8 (5). pp. 87-88.

Чубарян, Т. Г. and Мулкиджанян, Я. И. (1954) Перезимовка древесно-кустарниковых пород в зиму 1953/54 г. в условиях г. Еревана и его окрестностей. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր բիոլոգիական և գյուղատնտեսական գիտությունների, 7 (12). pp. 35-48.

Оганесян, М. И. (1954) Альпийские луга Шамшадинского района Армянской ССР. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր բիոլոգիական և գյուղատնտեսական գիտությունների, 7 (10). pp. 87-92.

Хуршудян, П. А. (1954) Физико-механические свойства древесины ясеня остроплодного из южной Армении. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր բիոլոգիական և գյուղատնտեսական գիտությունների, 7 (10). pp. 49-56.

Туманян, С. А. (1954) Древесные остатки из раскопок древнего Хорезма. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր բիոլոգիական և գյուղատնտեսական գիտությունների, 7 (9). pp. 89-94.

Мирзоян, С. А. (1954) К фауне короедов (Coleoptera, Ipidae) лиственных древесных пород Армянской ССР. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր բիոլոգիական և գյուղատնտեսական գիտությունների, 7 (7). pp. 59-70.

Лозовой, Д. И. (1954) К вопросу о массовом размножении вредных насекомых в лесных и парковых насаждениях Закавказья. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր բիոլոգիական և գյուղատնտեսական գիտությունների, 7 (5). pp. 41-52.

Дуниамалян, М. С. (1954) Зольный состав листьев и подстилкм основных видов лесной растительности Дилижанского лесхоза Армянской ССР. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր բիոլոգիական և գյուղատնտեսական գիտությունների, 7 (4). pp. 15-22.

Тер-Григорян, М. А. (1954) Кокциды зеленых насаждений Еревана и Ленинакана. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր բիոլոգիական և գյուղատնտեսական գիտությունների, 7 (3). pp. 61-72.

Казарян, В. О. and Махатадзе, Л. Б. (1954) О причинах высыхания сосны в северных районах Армении. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր բիոլոգիական և գյուղատնտեսական գիտությունների, 7 (2). pp. 39-48.

Саркисов, А. А. (1954) Хосровская роща - древнейший охотничий парк Армянской ССР. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր բիոլոգիական և գյուղատնտեսական գիտությունների, 7 (1). pp. 105-106.

Лозовой, Д. И. (1953) О некоторых вредителях сосны в условиях лесокультур и естественных молодняков Закавказья. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր բիոլոգիական և գյուղատնտեսական գիտությունների, 6 (12). pp. 83-86.

Шур, Э. Ф. (1953) Динамика накопления травяной массы на альпийском лугу с манжеткой кавказской. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր բիոլոգիական և գյուղատնտեսական գիտությունների, 6 (11). pp. 85-90.

Оганесян, М. И. (1953) Зеленый конвейер в лесной зоне Армянской ССР. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր բիոլոգիական և գյուղատնտեսական գիտությունների, 6 (11). pp. 91-94.

Мелкумян, И. С. (1953) О содержании дубильных веществ в дубах Армении. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր բիոլոգիական և գյուղատնտեսական գիտությունների, 6 (8). pp. 81-86.

Хуршудян, П. А. (1953) Физико-математические свойства древесины некоторых видов клена, произрастающих в Армении. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր բիոլոգիական և գյուղատնտեսական գիտությունների, 6 (7). pp. 35-50.

Надеждин, Б. В. (1953) Опыт изучения форм соединений фосфора в почвах под искусственными лесонасаждениями. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր բիոլոգիական և գյուղատնտեսական գիտությունների, 6 (7). pp. 51-60.

Хнзорян, С. М. (1953) Жесткокрылые ивовых в Армянской ССР. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր բիոլոգիական և գյուղատնտեսական գիտությունների, 6 (3). pp. 43-54.

Софян, Л. А. (1953) Болезни сеянцев лесных пород в питомниках северных районов Армении и меры борьбы с главнейшими из них. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր բիոլոգիական և գյուղատնտեսական գիտությունների, 6 (1). pp. 27-42.

Авакян, Г. Д. (1953) Платановая моль(Lithocolletis platini Stgr.), как новый вредитель в условиях Армении. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր բիոլոգիական և գյուղատնտեսական գիտությունների, 6 (1). pp. 89-94.

Мхитарян, М. А. (1952) Болезни полезащитных лесных насаждений Армянской ССР. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր բիոլոգիական և գյուղատնտեսական գիտությունների, 5 (8). pp. 55-70.

Лозовой, Д. И. and Мирзоян, С. А. (1952) Вредные насекомые в сосняках Армении. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր բիոլոգիական և գյուղատնտեսական գիտությունների, 5 (7). pp. 75-88.

Лозовой, Д. И. and Мирзоян, С. А. (1952) О вредоносности омелы в лесах Закавказья. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր բիոլոգիական և գյուղատնտեսական գիտությունների, 5 (10). pp. 83-88.

Махатадзе, Л. Б. (1952) Платановая роща по реке Цав в Армянской ССР. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր բիոլոգիական և գյուղատնտեսական գիտությունների, 5 (10). pp. 39-46.

Соснихина, Т. М. (1952) Результаты опытов по выяснению возможности акклиматизации белки-телеутки в лесах Армянской ССР. ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր բիոլոգիական և գյուղատնտեսական գիտությունների, 5 (9). pp. 15-32.

This list was generated on Mon Mar 8 03:48:48 2021 AMT.