ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ =Biological Journal of Armenia

Items where Subject is "Biology > Hydrobiology"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Number of items at this level: 114.

Վարդանյան, Ա. Պ. and Սարգսյան, Է. Դ. and Ղալաչյան, Լ. Մ. (2020) Նեղատերև նարդոսի աճեցման ագրոկենսատեխնոլոգիայի մշակումը կլոնալ միկրոբազմացման և հիդրոպոնիկական մեթոդներով. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 72 (4). pp. 40-46. ISSN 0366-5119

Кобелян, Р. О. and Мкртчян, Ж. Г. and Габриелян, Б. К. (2020) Оценка эколого-санитарного состояния Ереванского озера и водохранилища Ахпара. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 72 (1-2). pp. 126-131. ISSN 0366-5119

Կարապետյան, Ա. Ս. (2020) Անտոցիանների կենսասինթեզը բուրավետ կալիզիայի դեղահումքում` Արարատյան դաշտի բացօթյա հիդրոպոնիկայի պայմաններում. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 72 (1-2). pp. 159-161. ISSN 0366-5119

Ղալաչյան, Լ. Մ. and Թադևոսյան, Ա․ Հ. and Հակոբջանյան, Ա. Ա. (2020) Տեխնածին ռադիոնուկլիդների կուտակումը ջուր-հող-բույս էկոհամակարգերում Արարատյան դաշտի և Դիլիջանի անտառային գոտու պայմաններում. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 72 (1-2). pp. 142-146. ISSN 0366-5119

Kobelyan, H. H. and Gevorgyan, G. A. (2019) Hydroecological investigation of the Hrazdan River and “Yerevanyan Lich” Reservoir, Armenia. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 71 (4). pp. 93-99. ISSN 0366-5119

Arakelyan, A. S. (2019) Spawning features of Kura chub Alburnoides eichwaldii (De Filippi, 1863) (Cyprinidae, Actinopterygii) in the basin of Debed and Aghstev rivers (Armenia). Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 71 (4). pp. 6-13. ISSN 0366-5119

Պետրոսյան, Դ. Պ. and Գալստյան, Մ. Հ. and Խաժակյան, Դ. Ռ. (2019) Մշակման տարբեր եղանակների ազդեցությունը հողի ագրոմելիորատիվ վիճակի վրա. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 71 (4). pp. 20-24. ISSN 0366-5119

Ղալաչյան, Լ. Մ. and Թադևոսյան, Ա. Հ. and Ալեքսանյան, Ջ. Ս. and Թովմասյան, Ա. Հ. and Վարդանյան, Ա․ Պ․ and Դարյադար, Մ. Խ. (2019) Ռադիոնուկլիդների կուտակումը դեղատու պատրինջում հիդրոպոնիկական տարբեր համակարգերի և հողի պայմաններում. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 71 (4). pp. 14-19. ISSN 0366-5119

Հովսեփյան, Ա. Հ. and Մայրապետյան, Խ. Ս. and Պողոսյան, Գ. Յ. and Էլոյան, Ս. Ա. and Եղիազարյան, Ա. Ս. (2019) Սովորական սրնգենու (Ligustrum Vulgare L.) տնկանյութի արտադրությունը և արդյունավետությունը բացօթյա հիդրոպոնիկայի պայմաններում. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 71 (4). pp. 51-55. ISSN 0366-5119

Մայրապետյան, Ս. Խ. and Թովմասյան, Ա. Հ. and Ալեքսանյան, Ջ. Ս. and Թադևոսյան, Ա. Հ. and Ղալաչյան, Լ. Մ. and Ստեփանյան, Բ. Թ. and Ասատրյան, Ա. Զ. and Դարյադար, Մ. Խ. (2019) Կալեի (Brassica oleracea var. Sabellica L.) բերքատվությունը և դեղաքիմիական մի շարք ցուցանիշները ջրաշիթային հիդրոպոնիկայի տարբեր մոդուլներում. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 71 (3). pp. 14-19. ISSN 0366-5119

Ստեփանյան, Լ. Գ. (2019) Մարմարիկ գետի ֆիտոպլանկտոնային համակեցության որակական, քանակական ցուցանիշները և էկոլոգո-աշխարհագրական բնութագիրը. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 71 (3). pp. 32-38. ISSN 0366-5119

Վարդանյան, Հ. Ս. and Ղուկասյան, Է. Խ. and Կոբելյան, Հ. Հ. (2019) Սևանա լճի ջրհավաք ավազանիգետերի ջրերի որակի գնահատումն ըստ մանրէաբանական ցուցանիշների. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 71 (2). pp. 6-11. ISSN 0366-5119

Քալանթարյան, Ն. Ք. (2018) Parachlorella Kessleri կանաչ միաբջիջ ջրիմուռի որոշ արտադրողական հատկությունների բնութագրումը. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 70 (4). pp. 90-96. ISSN 0366-5119

Мкртчян, Ж. Г. (2018) Свободноживущие инфузории в нижнем течении рек Аргичи и Масрик и их роль в биоиндикации. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 70 (3). pp. 38-42. ISSN 0366-5119

Կոբելյան, Հ. Հ. (2018) Երևանյան լճի և Ախպարա ջրամբարի էկոլոգոսանիտարական վիճակի գնահատումը. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 70 (3). pp. 88-92. ISSN 0366-5119

Առաքելյան, Ա. Ս. (2018) Տաշիր գետի արծաթափայլ ծածանի Carassius gibelio (bloch, 1773)(actinopterygii, cypriniformes) որոշ կենսաբականական առանձնահատկությունները. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 70 (3). pp. 77-83. ISSN 0366-5119

Sargsyan, A. M. (2018) Determination of the species and ecology of the dormouses (Myoxidae) of Artsakh and North areas of Armenia. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 70 (2). pp. 113-115. ISSN 0366-5119

Барсегян, Н. Э. and Асатрян, В. Л. and Хачикян, Т. Г. and Варданян, Т. В. (2018) Состав пищи озерно-речного биотипа севанского усача –Barbus Goktschaicus Kessler, 1877 реки Аргичи. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 70 (2). pp. 53-59. ISSN 0366-5119

Սաղաթելյան, Լ. Հ. and Սարգսյան, Ա. Ռ. and Գոգինյան, Վ. Բ. (2018) Կանաչ միկրոջրիմուռներից կարոտինոիդների կենսասինթեզի օրինաչափությունների ուսումնասիրումը. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 70 (2). pp. 91-95. ISSN 0366-5119

Պիպոյան, Ս. Խ. (2018) Հրազդան և Քասաղ գետերի ձկնաշխարհը և դրա կենսաբազմազանության վրա Եղվարդի ջրամբարի շահագործման հնարավոր ազդեցությունը. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 70 (2). pp. 72-77. ISSN 0366-5119

Վարագյան, Ա. Լ. (2018) Ողջի գետի ջրահավաք ավազանի գետային էկոհամակարգերի օրգանական աղտոտվածության քիմիական և մանրէաբանական ուսումնասիրություն. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 70 (2). pp. 108-112. ISSN 0366-5119

Խալաթյան, Ա. Ա. and Սայադյան, Հ. Յ. and Քալաշյան, Մ. Յ. (2018) ”Հանքավանի ջրաբանական” պետական արգելավայրի աշխարհագրական տարածումը, ծառաթփատեսակային կազմը և պահպանության հիմնախնդիրները. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 70 (2). pp. 44-47. ISSN 0366-5119

Mamyan, A. S. and Gevorgyan, G. A. (2017) Comparative investigation of the river phytoplankton of the Debed river catchment basin’s mining and non-mining areas. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 69 (4). pp. 50-55. ISSN 0366-5119

Grigoryan, A. V. and Karapetyan, A. F. and Jivanyan, K. A. (2017) The identification of clastogenic impacts of water in Hrazdan river by studying the peripheral blood erythrocytes of lake frog (Pelophylax ridibundus). Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 69 (4). pp. 39-43. ISSN 0366-5119

Генджян, А. А. and Манасерян, Н. У. and Багоян, А. В. (2017) Кости животных из погребений древнего Ширака (раскопки 2008-2015 гг.). Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 69 (4). pp. 44-49. ISSN 0366-5119

Саркисов, Г. Т. and Акопян, Н. Э. and Карапетян, Л. М. (2017) Оценка влияния транквилизатора (диазепам) на поведенческие проявления в зависимости от пола крыс. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 69 (4). pp. 6-9. ISSN 0366-5119

Ղալաչյան, Լ. Մ. and Ալեքսանյան, Չ. Ս. and Թադևոսյան, Ա. Հ. and Թովմասյան, Ա. Հ. and Ստեփանյան, Բ. Թ. and Գասպարյան, Թ. Ս. (2017) Արհեստական ռադիոնուկլիդների կուտակումը գանգուր կաղամբում հիդրոպոնիկական տարբեր համակարգերի և հողի պայմաններում. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 69 (4). pp. 10-13. ISSN 0366-5119

Բոշյան , Տ. Վ. (2017) Գավառագետ և Ձկնագետ գետերի մակրոանողնաշարների համակեցության սեզոնային զարգացման առանձնահատկությունները և ջրի որակը. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 69 (4). pp. 63-67. ISSN 0366-5119

Կոբելյան, Հ. Հ. (2017) Հրազդան գետի ջրի որակի գնահատումն ըստ մանրէաբանական ցուցանիշների. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 69 (4). pp. 35-38. ISSN 0366-5119

Հովսեփյան, Ա. Ա. (2017) Սևանա լճի ֆիտոպլանկտոնի զարգացման առանձնահատկությունները 2015 թ. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 69 (4). pp. 94-100. ISSN 0366-5119

Մամյան, Ա. Ս. and Համբարյան, Լ. Ռ. and Խաչիկյան, Թ. Գ. and Ստեփանյան, Լ. Գ. (2017) Սևանա լճի ֆիտոպլանկտոնի հորիզոնական բաշխվածության նկարագիրը 2016թ. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 69 (4). pp. 101-107. ISSN 0366-5119

Gevorgyan, A. G. (2017) Assessment of the sanitary-bacteriological state of the Arpa and Yeghegis rivers, Armenia. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 69 (3). pp. 47-51. ISSN 0366-5119

Джендереджян, К. Г. and Акопян, С. А. (2017) Взаимоотношения хищник (рыба) – жертва (зообентос и зоопланктон) в условиях изменений трофического статуса крупного пресного высокогорного водоема (на примере озера Севан, Армения). Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 69 (3). pp. 26-32. ISSN 0366-5119

Պապինյան, Վ. Ա. and Մանուկյան, Ռ. Ռ. and Աթալյան, Ս. Լ. (2017) Հողի նախացանքային մշակման ձևերի, պարարտացման և ադսորբենտների կիրառման ազդեցությունը աշնանացան ցորենի բերքատվության վրա. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 69 (3). pp. 94-97. ISSN 0366-5119

Арзуманян, М. В. and Степанян, И. Э. and Аракелян, М. С. (2017) Некоторые фенотипические особенности квакш (Amphibia: hylidae) Армении. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 69 (2). pp. 70-75. ISSN 0366-5119

Пипоян, С. Х. and Степанян, И. Э. and Аракелян, А. С. and Креджян, Т. Л. and Калашян, М. Ю. (2017) Первая находка щиповки Cobitis sp.(Cobitidae, Acanthopterygii) в водах Армении. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 69 (2). pp. 46-52. ISSN 0366-5119

Джангирян, Т. А. (2017) Эколого-токсикологическая оценка вод Сарсангского водохранилища и подземных вод Вардадзора Республики Арцах (РА) (Второе сообщение). Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 69 (2). pp. 34-40. ISSN 0366-5119

Gevorgyan, G. A. and Varagyan, V. M. and Varagyan, A. L. (2016) Agricultural risk assessment of the heavy metal and mineral salt pollution of river ecosystems in the Voghji river catchment area, Armenia. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 68 (4). pp. 92-97. ISSN 0366-5119

Grigoryan, A. V. (2016) The karyologic study of frogs (Pelophylax Ridibundus) hepatocytes living in different surrounding areas of Hrazdan river characterized by different degrees of pollution. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 68 (4). pp. 45-50. ISSN 0366-5119

Пипоян, С. Х. and Аракелян, А. С. and Креджян, Т. Л. and Степанян, И. Э. (2016) Об обнаружении золотистой щиповки Sabanejewia aurata (De Filippi, 1863) (Cobitidae, Actinopterygii) в р. Агстев. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 68 (4). pp. 61-65. ISSN 0366-5119

Степанян, Л. Г. and Гамбарян, Л. Р. (2016) Оценка сходства основных показателей фитопланктонного сообщества разнотипных водных экосистем. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 68 (4). pp. 6-12. ISSN 0366-5119

Джагинян, Т. А. and Арутюнян, С. С. (2016) Эколого-токсикологическая оценка вод, сопредельных с металлорудными месторождениям Дрмбона и Вардадзора НКР (Первое сообщение). Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 68 (3). pp. 59-66. ISSN 0366-5119

Ղալաչյան, Լ. Մ. and Թադևոսյան, Ա. Հ. (2016) Արհեստական ռադիոնուկլիդների կուտակումը խաղողի վազում Հայկական ԱԷԿ-ի տեխնածին գոտիներում. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 68 (3). pp. 49-53. ISSN 0366-5119

Համբարյան, Լ. Ռ. and Մամյան, Ա. Ս. and Խաչիկյան, Թ. Գ. (2016) Սևանա լճի լիթորալ գոտու ֆիտոպլանկտոնային համակեցության հորիզոնական բաշխվածության բնութագիրը. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 68 (3). pp. 6-11. ISSN 0366-5119

Պիպոյան, Ս. Խ. and Առաքելյան, Ա. Ս. and Գալստյան, Լ. Գ. and Գաբայան, Ի. Ս. (2016) Դեբեդ գետի ավազանի փոքր հիդրոէլեկտրակայանների ձկնուղիները և դրանց նշանակությունը ձկնաշխարհի պահպանության համար. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 68 (2). pp. 69-74. ISSN 0366-5119

Mairapetyan, S. Kh. and Tadevosyan, A. H. and Asatryan, A. Z. (2016) Growth possibility of japanese basil in organic hydroponics. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 68 (1). pp. 35-40. ISSN 0366-5119

Պիպոյան, Ս. Խ. and Առաքելյան, Ա. Ս. and Գալստյան, Լ. Գ. and Գաբայան, Ի. Ս. (2016) Աղստև և հախում գետերի փոքր հիդրոէլեկտրակայանների ձկնուղիները և դրանց նշանակությունը ձկնաշխարհի պահպանության համար. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 68 (1). pp. 75-78. ISSN 0366-5119

Խաչիկյան, Թ. Գ. and Մամյան, Ա. Ս. and Համբարյան, Լ. Ռ. (2016) Արգիճի գետի ֆիտոպլանկտոնային համակեցության տեսակային կազմի փոփոխման առանձնահատկությունները. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 68 (1). pp. 11-15. ISSN 0366-5119

Կարապետյան, Ա. Ս. (2016) Սննդալուծույթի խտության ազդեցությունը Callisia fragrans դեղաբույսի արդյունավետության վրա անհող մշակույթի պայմաններում. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 68 (1). pp. 20-23. ISSN 0366-5119

Պողոսյան, Գ. Յ. (2015) Աճեցման պայմանների ազդեցությունը ծիրանենու տնկիների ստացման արդյունավետության վրա բացօթյա հիդրոպոնիկայի պայմաններում. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 67 (4). pp. 17-20. ISSN 0366-5119

Մայրապետյան, Ս. Խ. and Ալեքսանդրան, Ջ. Ս. and Դարյադար, Մ. Խ. and Թովմասյան, Ա. Հ. and Ստեփանյան, Բ. Թ. (2015) Պղպեղային դաղձի եթերայուղի քանակական և որակական ցուցանիշների համեմատական բնութագիրը աճեցման տարբեր պայմաններում. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 67 (4). pp. 21-25. ISSN 0366-5119

Туманян, В. А. and Коваль, И. Н. (2015) Особенности участия и характер взаимоотношений гиппокампа и височной коры в процессе формирования у животного нового навыка. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 67 (3). pp. 67-72. ISSN 0366-5119

Մայրապետյան, Ս. Խ. and Կարապետյան, Ա. Ս. and Ալեքսանյան, Ջ. Ս. and Ստեփանյան, Բ. Թ. (2015) Սնուցման հաճախականության ազդեցությունը Callisia fragrans-ի ֆիզիոլոգա-դեղաքիմիական ցուցանիշների և արդյունավետության վրա անհող մշակույթի պայմաններում. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 67 (3). pp. 27-31. ISSN 0366-5119

Варданян, Т. В. and Барсегян, Н. Э. (2015) Причины изменении морфоэкологических параметров севанской форели. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 67 (3). pp. 80-84. ISSN 0366-5119

Վարդանյան, Հ. Ս. and Հակոբյան, Ս. Հ. and Ղուկասյան, Է. Խ. and Ասատրյան, Վ. Լ. and Կոբելյան, Ռ. Հ. and Գուլանյան, Վ. Գ. (2015) Սևանա լիճ թափվող գետերի ջրերի էկոլոգամանրէաբանական բնութագիրը. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 67 (1). pp. 18-22. ISSN 0366-5119

Poghosyan, A. H. (2014) Study of Molecular Dynamics of Lamellar Phase of Amphiphile/Water Systems. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 66 (3). pp. 78-80. ISSN 0366-5119

Mairapetyan, S. Kh. and Karapetyan, A. S. and Alexanyan, J. S. and Galstyan, H. M. and Stepanyan, B. T. (2014) The influence of different nutrient solutions on the productivity of Callisia fragrans in open-air hydroponic conditions. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 66 (3). pp. 65-69. ISSN 0366-5119

Оганесян, Р. Л. and Рухкян, М. Я. (2014) Динамика инвазированности рыб озера Севан гельминтами вследствие изменений гидрологического режима озера. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 66 (3). pp. 14-17. ISSN 0366-5119

Խաչիկյան, Թ. Գ. and Համբարյան, Լ. Ռ. (2014) Գավառագետ և Մասրիկ գետերի ֆիտոպլանկտոնային համակեցության քանակական զարգացման կախվածությունը միջավայրի որոշ աբիոտիկ գործոններից. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 66 (3). pp. 29-34. ISSN 0366-5119

Նանագյուլյան, Ս. Գ. and Շահազիզյան, Ի. Վ. and Ստեփանյան, Ա. Ս. (2014) Երևանի պետական համալսարանի քարաքոսերի հերբարիումի տվյալների բազա. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 66 (3). pp. 70-74. ISSN 0366-5119

Կարապետյան, Ա. Ս. (2014) Callisia fragrans (Lindl.) Woodson-ի անհող մշակույթ ներմուծման հնարավորությունը և արդյունավետությունը. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 66 (1). pp. 124-126. ISSN 0366-5119

Բաբախանյան, Մ. Ա. and Ղալաչյան, Լ. Մ. and Հովհաննիսյան, Լ. Է. and Գուլյան, Ա. Ա. and Հովսեփյան, Հ. Յ. (2014) Մեղրախոտի (Stevia rebaudiana bertoni) մակրոտարրերի հաշվեկշիռը բացօթյա հիդրոպոնիկական և հողային պայմաններում. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 66 (1). pp. 54-58. ISSN 0366-5119

Նիկողոսյան , Ա. Ա. (2013) Զոոպլանկտոնի կենսազանգվածի դինամիկան Սևանա լճում ջրի մակարդակի բարձրացման պայմաններում. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 65 (4). pp. 53-57. ISSN 0366-5119

Оганесян, Р. Л. and Рухкян, М. Я. (2013) Обнаружение Rhabdochona macrostoma (Nematoda: Rhabdochonidae) у севанской храмули. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 65 (1). pp. 116-119. ISSN 0366-5119

Մամյան, Ա. Ս. (2013) Փամբակ և Տանձուտ գետերի ֆիտոպլանկտոնային համակեցության տեսակային կազմը, նրա քանակական և որակական բնութագիրը (2009-2010թթ). Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 65 (1). pp. 50-55. ISSN 0366-5119

Mairapetyan, S. Kh. and Daryadar, M. Kh. and Alexanyan, J. S. and Tadevosyan, A. H. and Tovmasyan, A. H. and Stepanyan, B. T. and Galstyan, H. M. (2013) Comparative description of productivity and content of biologically active substances of some essential oil-bearing plants in conditions of new water stream hydroponics. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 65 (3). pp. 80-84. ISSN 0366-5119

Շալունց, Շ. Վ. and Ղազարյան, Կ. Ա. and Գրիգորյան, Կ. Վ. (2013) Որոտան գետի և նրա հիմնական վտակների ջրերի հիդրոքիմիական բնութագիրը և ոռոգելի հատկությունները. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 65 (3). pp. 99-106. ISSN 0366-5119

Խաչիկյան, Թ. Գ. and Համբարյան, Լ. Ռ. and Հովաննիսյան, Ռ. Հ. and Մկրտչյան, Ժ. Հ. (2013) Սևանա լճի հիմնական վտակների պլանկտոնային ջրիմուռների տեսակային բազմազանությունն ու էկոլոգիական բնութագիրը. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 65 (3). pp. 23-27. ISSN 0366-5119

Петрова, Н. А. and Жиров, С. В. and Арутюнова, К. В. and Арутюнова, М. В. (2012) Морфологические деформации ротового аппарата у некоторых видов подсемейств Orthocladiinae и Diamesinae (Diptera, Chironomidae). Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 64 (4). pp. 48-52. ISSN 0366-5119

Վարդանյան, Տ. Վ. and Բարսեղյան, Ն. Է. (2012) Սևանա լճի ավազանում հայկական տառեխիկների (Alburnoides bipunctatus armeniensis (Osteichthyes, Cyprinidae) տարածվածությունը և կենսաբանական բնութագիրը. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 64 (4). pp. 11-15. ISSN 0366-5119

Варданян, Т. В. (2012) Морфоэкологическая характеристика ручьевой форели (Salmo trutta fario L., 1758) в реке Карчахпюр. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 64 (3). pp. 40-43. ISSN 0366-5119

Նիկողոսյան, Ա. Ա. and Հակոբյան, Ս. Հ. (2012) Փոփոխություններ Սևանա լճի զոոպլանկտոնում ջրի մակարդակի բարձրացման պայմաններում. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 64 (3). pp. 54-59. ISSN 0366-5119

Եփրեմյան, Հ. Վ. (2012) Գավառագետի և Արգիճի գետի ֆլորան և բուսականությունը. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 64 (3). pp. 49-53. ISSN 0366-5119

Оганесян, Р. Л. and Рухкян, М. Я. (2012) К изучению паразитофауны рыб реки Раздан. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 64 (2). pp. 122-124. ISSN 0366-5119

Եփրեմյան, Հ. Վ. and Հովհաննիսյան, Ռ. Հ. (2012) Հրազդան գետի ջրաֆիզիկական և ջրաքիմիական որոշ ցուցանիշների դինամիկան. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 64 (2). pp. 104-110. ISSN 0366-5119

Ասատրյան, Վ. Լ. and Հակոբյան, Ս. Հ. and Դալլաքյան, Մ. Ռ. and Բոշյան, Տ. Վ. (2012) Ձկնագետ և Գավառագետ գետերի էկոլոգիական վիճակի գնահատումն ըստ մակրոզոոբենթոսի ցուցանիշների. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 64 (2). pp. 6-9. ISSN 0366-5119

Բադալյան, Ն. Ս. (2012) Սևանա լճի երկարաչանչ խեցգետնի Pontastacus Leptodactylus Esch.-ի աճի առանձնահատկությունները. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 64 (1). pp. 108-110. ISSN 0366-5119

Վարդանյան, Հ. Ս. and Մինասյան, Ա. Մ. and Հովհաննիսյան, Ռ. Հ. and Գուլանյան, Վ. Գ. and Նավասարդյան, Է. Գ. (2012) Սևանա լճի և լիճ թափվող գետերի ջրերի որակի գնահատումը ըստ մանրէաբանական ցուցանիշների. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 64 (1). pp. 26-30. ISSN 0366-5119

Վարդանյան, Տ. Վ. and Բարսեղյան, Ն. Է. and Դալլաքյան, Մ. Ռ. (2012) Վարդենիս գետի արդի վիճակը որպես կարմրախայտի (Salmo trutta Linnaeus, 1758) բնադրավայր. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 64 (1). pp. 42-46. ISSN 0366-5119

Մամյան, Ա. Ս. and Զալինյան, Ս. Ա. and Համբարյան, Լ. Ռ. and Հովհաննիսյան, Ռ. Հ. and Մկրտչյան, Ժ. Հ. (2012) Փամբակ և Տանձուտ գետերի ֆիտոպլանկտոնային համակեցության սեզոնային դինամիկան (2009թ.). Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 64 (1). pp. 52-55. ISSN 0366-5119

Խաչիկյան, Թ. Գ. and Համբարյան, Լ. Ռ. and Հովհաննիսյան, Ռ. Հ. and Մկրտչյան, Ժ. Հ. (2011) Սևանա լճի հիմնական վտակների ջրերի ֆիտոպլանկտոնային համակեցության սեզոնային դինամիկան. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 63 (4). pp. 78-82. ISSN 0366-5119

Оганесян, Р. Л. and Рухкян, М. Я. (2011) К гельминтофауне рыб озера Севан. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 63 (3). pp. 20-24. ISSN 0366-5119

Пипоян, С. Х. (2011) О таксономическом положении армянской плотвы (Cyprinidae, Pisces). Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 63 (3). pp. 25-37. ISSN 0366-5119

Հովսեփյան, Ա. Ա. and Գուլանյան, Վ. Գ. and Համբարյան, Լ. Ռ. (2011) Սևանա լիճ թափվող հիմնական գետերի ֆիտոպլանկտոնի ուսումնասիրությունը. Հայաստանի կենսաբանական հանդես , 63 (3). pp. 59-66. ISSN 0366-5119

Բարսեղյան, Ն. Է. and Վարդանյան, Տ. Վ. (2011) Սևանա լճում արծաթափայլ լճածածանի սննդառությունը. Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 63 (3). pp. 15-19. ISSN 0366-5119

Оганесян, Р. О. and Бабаян, Г. Г. (1987) Тяжелые металлы в поверхностных водах бассейна озера Севан. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении ՀՍՍՀ ԳԱ, 40 (12). pp. 1004-1007. ISSN 0366-5119

Оганесян, Р. О. (1984) Совещание, посвященное 60-летию Севанской гидробиологической станции. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении ՀՍՍՀ ԳԱ, 37 (12). pp. 1043-1044. ISSN 0366-5119

Оганесян, Р. О. and Варданян, Г. С. and Гезалян, М. Г. and Карапетян, А. А. and Мурадян, В. М. (1984) Гидрофизическая характеристика и численность гетеротрофных бактерий притоков озера Севан. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении ՀՍՍՀ ԳԱ, 37 (10). pp. 858-863. ISSN 0366-5119

Оганесян, Ж. А. and Давтян, М. А. (1984) Об источниках аммиака у двух рас севанской форели (летний бахтак и гегаркуни. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении ՀՍՍՀ ԳԱ, 37 (9). p. 794. ISSN 0366-5119

Жариков, В. В. and Анохина, Л. Е. (1984) Перифитон озера Севан. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении ՀՍՍՀ ԳԱ, 37 (8). pp. 641-647. ISSN 0366-5119

Микаелян, К. А. and Тамбиан, Н. Н. and Оганесян, Дж. А. (1983) Производство одноклеточных водорослей и перспективы их применения в Армении. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении ՀՍՍՀ ԳԱ, 36 (11). pp. 1013-1019. ISSN 0366-5119

Жариков, В. В. (1983) Исследование фауны планктонных инфузорий оз. Севан. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении ՀՍՍՀ ԳԱ, 36 (6). pp. 510-516. ISSN 0366-5119

Жариков, В. В. (1982) К изучению свободноживущих инфузорий некоторых водоемов Армении. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении ՀՍՍՀ ԳԱ, 35 (11). pp. 910-913. ISSN 0366-5119

Паронян, А. Х. and Габаева, Т. А. and Малатян, М. Н. (1982) Rhodopseudomonas sp. штамм Д-4-фототрофная бактерия из минерального источника Джермука. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении ՀՍՍՀ ԳԱ, 35 (10). pp. 803-809. ISSN 0366-5119

Григорян, Дж. А. and Вартанян, Л. К. (1982) Дестробиляция Proteocephalus Neglectus - паразита севанской форели и причины, вызывающие ее. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении ՀՍՍՀ ԳԱ, 35 (1). pp. 53-57. ISSN 0366-5119

Никогосян, А. А. (1981) Некоторые данные о росте и развитии Daphnia Longispina в экспериментальных условиях. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении ՀՍՍՀ ԳԱ, 34 (7). pp. 759-761. ISSN 0366-5119

Островский, И. С. (1981) Соотношение длины и веса у личинок Chironomus plumosus L. (Chironomidae. diptera) В разных точках ареала и влияние на него способов фиксации. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении ՀՍՍՀ ԳԱ, 34 (4). pp. 422-423. ISSN 0366-5119

Островский, И. С. (1980) Рост личинок Chironomus plumosus (Chironomidae, Diptera) в условиях эксперимента. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении ՀՍՍՀ ԳԱ, 33 (12). pp. 1301-1309. ISSN 0366-5119

Давтян, Г. С. and Варданян, Т. Т. and Мхитарян, Л. П. (1980) Перманганатная окисляемость вод оз. Севан и его притоков. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении ՀՍՍՀ ԳԱ, 33 (6). pp. 569-573. ISSN 0366-5119

Адамян, М. С. and Мартиросян, Б. А. and Пинчук, В. И. (1979) О нахождении в Армянской ССР бычка-песочника Neogobius Fluvatilius (Pall.). Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении ՀՍՍՀ ԳԱ, 32 (3). pp. 265-267. ISSN 0366-5119

Парпаров, А. С. (1978) Содержание хлрофиллов b, c и каротиноидов в планктоне озера Севан. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении ՀՍՍՀ ԳԱ, 31 (12). pp. 1287-1289. ISSN 0366-5119

Оганесян, Р. О. and Парпарова, А. С. and Симонян, А. А. (1977) Биолимнологические аспекты Севанской проблемы. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении ՀՍՍՀ ԳԱ, 30 (10). pp. 101-106. ISSN 0366-5119

Парпаров, А. С. (1977) Новые данные о первичной продукции фитопланктона озера Севан. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении ՀՍՍՀ ԳԱ, 30 (8). pp. 72-77. ISSN 0366-5119

Симонян, А. А. (1977) Продукция отдельных видов зоопланктона в малом Севане в 1975-1976 гг. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении ՀՍՍՀ ԳԱ, 30 (7). pp. 21-26. ISSN 0366-5119

Симонян, А. А. (1976) Вертикальное распределение планктонных ракообразных в озере Севан. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении ՀՍՍՀ ԳԱ, 29 (11). pp. 92-97. ISSN 0366-5119

Григорян, Дж. А. and Вартанян, Л. К. (1976) Некоторые особенности экологии и географическое распространение Bathybothrium rectangulum - паразита севанского усача. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении ՀՍՍՀ ԳԱ, 29 (11). pp. 98-103. ISSN 0366-5119

Мешкова, Т. М. (1976) Эвтрофикация озера Севан. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении ՀՍՍՀ ԳԱ, 29 (7). pp. 14-22. ISSN 0366-5119

Дадикян, М. Г. (1975) Материалы по биологии молоди ишхана в речной период жизни. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении ՀՍՍՀ ԳԱ, 28 (12). pp. 12-20. ISSN 0366-5119

Гамбарян, Павел П. (1975) Числовой определитель водных цветковых Армении. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении ՀՍՍՀ ԳԱ, 28 (9). pp. 108-111. ISSN 0366-5119

Арутюнян, А. А. (1975) Предварительные данные по динамике развития фитопланктона рыбоводных прудов Араратской равнины. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении ՀՍՍՀ ԳԱ, 28 (7). pp. 98-101. ISSN 0366-5119

Дадикян, М. Г. (1975) Материалы по питанию ангорского гольца Nemachilus angorae Steindachner в трех реках Армении. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении ՀՍՍՀ ԳԱ, 28 (5). pp. 9-13. ISSN 0366-5119

Дадикян, М. Г. (1974) Материалы к биологии куринского усача Barbus lacerta cyri водоемов Армянской ССР. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении ՀՍՍՀ ԳԱ, 27 (6). pp. 32-39. ISSN 0366-5119

Южакова, Г. Г. (1974) Промыслово-биологическая характеристика севанских сигов. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении ՀՍՍՀ ԳԱ, 27 (5). pp. 74-79. ISSN 0366-5119

Маркосян, А. Г. (1974) Популяция Gammarus lacustris Sars (Crustacea, Amphipoda) в озере Севан в период понижения его уровня. Հայաստանի կենսաբանական հանդես Biological Journal of Armenia Биологический журнал Армении ՀՍՍՀ ԳԱ, 27 (1). pp. 28-35. ISSN 0366-5119

This list was generated on Sat Mar 6 14:21:17 2021 AMT.